Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.031.624

Khách Online : 19

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Hội thảo “Thực trạng sử dụng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề đặt ra”. (12/05/2022)

Trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ và thí điểm đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP”, ngày 10/5/2022 tại thành phố Lào Cai, Viện Khoa học tổ chức nhà nước phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề đặt ra”....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0512202204.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

VAI TRÒ CỦA VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NỘI VỤ (12/05/2022)

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền                    Trưởng phòng quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước 1. Ngày 18/8/2003, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã ban hành Quyết định số 46/2003/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước. Theo đó, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, Viện chính thức được Bộ trưởng phân công nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ. Việc phân công một tổ chức thực hiện ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0512202203.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter