Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.912.518

Khách Online : 33

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam và Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (giai đoạn 1945-2015) (15/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-BNV ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) và Quyết định số 824/QĐ-BNV ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương bộ phim tài liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), chiều ngày 09/9/2021 tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương sách ảnh và ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0915202101.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Văn hóa công vụ ở Việt Nam (18/09/2021)

Với sự phát triển của thực tiễn và lý luận hiện nay, những thành tố của văn hóa không chỉ giản đơn là văn học, nghệ thuật, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể… Văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng, là sự thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sức sáng tạo của con người trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội. Do thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sự sáng tạo của con người mà văn hóa giữ vai trò nền tảng tinh thần của ...
/Portals/0/WEB-DATA/files/14012020.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter