Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.556.174

Khách Online : 31

Ấn phẩm

1. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Hành chính học - những vấn đề cải cách hành chính, Nxb. Sự thật, 1992.2. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Thể chế hành chính và tổ chức hành chính nhà nước, Nxb. Sự thật, 1992.3. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Lãnh đạo - chìa khóa của mọi thành công, Nxb. Hà Nội, 1993. 4. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Chế độ công chức và Luật Công chức của các nước trên thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, 1993.5. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Mô hình tổ chức bộ máy hành chính của các nước trên thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, 1994.6. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin: Chế độ nhân sự các nước, Nxb. Chính trị quốc gia, 1994.7. Hội thảo khoa học tổ chức và quản lý nhà nước ở đô thị, 1991.8. Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước: Niên giám đại biểu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tháng 10-1995.9. Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước: Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2004 - 2005, Nxb. Thống kê.10. Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước: Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam các năm 2000, 2001, 2009, Nxb. Thống kê.11. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Chính quyền cấp xã và quản lý nhà nước ở cấp xã, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000.12. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Thực trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và giữa Trung ương - địa phương. Các khuyến nghị, giải pháp, Nxb. Chính trị quốc gia, 2002.13. PTS. Thang Văn Phúc - Nguyễn Trung Thuần (Đồng Chủ biên): Chế độ công chức nhà nước ở đặc khu Thẩm Quyến, Nxb. Chính trị quốc gia, 1996.14. PTS. Thang Văn Phúc: Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, 1998.15. PTS. Thang Văn Phúc (Chủ biên): Tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách hành chính ở nước Cộng hòa Liên bang Đức, Nxb. Chính trị quốc gia, 1999.16. PTS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Hệ thống công vụ một số nước ASEAN, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997.17. TS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, 2004.18. TS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Hệ thống chính trị cơ sở - Thực trạng và một số giải pháp đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, 2004.19. Viện Khoa học tổ chức nhà nước:  Tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học của Bộ Nội vụ 1995-2005, Nxb. Thông tấn xã, 200520. Viện Khoa học tổ chức nhà nước Niên giám tổ chức Hành chính Việt Nam 2004-2005, Nxb Thống kê, 200521. Viện Khoa học tổ chức nhà nước :Lịch sử Bộ Nội vụ, Nxb Chính trị quốc gia, 2005.22. TS. Chu Văn Thành - TS. Lê Thanh Bình (Đồng Chủ biên): Bàn về khoa học và nghệ thuật lãnh đạo, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005.23. TS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Dịch vụ công -Đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, 2007.24. TS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Đô thị Việt Nam hiện nay, Nxb. Thống kê, 2007.25. TS. Chu Văn Thành (Chủ biên): Tổ chức Nhà nước Việt Nam 1945 - 2007, Nxb. Chính trị quốc gia, 2007.26. Viện Khoa học tổ chức nhà nước:  Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa học của Bộ Nội vụ 1990-2010, Nxb Chính trị quốc gia, 201027.  Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Bộ Nội vụ - 65 năm xây dựng và phát triển 1945-2010, Nxb Chính trị quốc gia, 201028. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009, Nxb Thống kê, 200929. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Viện Khoa học tổ chức nhà nước 20 năm xây dựng và phát triển (1990-2010), Nxb Chính trị quốc gia, 201030. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và chế độ công chức, công vụ (Tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính)31. Viện Khoa học tổ chức nhà nước: Những vấn đề cơ bản về tổ chức chính quyền lực nhà nước, cải cách chế độ công vụ và đánh giá chính sách công (Tài liệu phục vụ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp)


32. Luật Viên chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện - Viện khoa học tổ chức nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, 2016


33. Pháp luật về công vụ, công chức của Việt nam và một số nước trên thế giới - TS. Trần Anh Tuấn (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, 2012


34. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Tập I  - Viện khoa học tổ chức nhà nước, Nxb chính trị quốc gia, 2016


35. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Tập II - Viện khoa học tổ chức nhà nước, Nxb chính trị quốc gia, 2016