Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.566.495

Khách Online : 53

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Xu hướng phát triển trong điều kiện mới”

16:19 30/12/2020 | Lượt xem : 93

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 93

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ  “Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - xu hướng phát triển trong điều kiện mới” do ThS. Ma Thị Thu, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Ma Thị Thu, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu,Qua tổng kết về tổ chức, hoạt động của các tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện, là một loại hình tổ chức trong tổ chức phi chính phủ các năm gần đây cho thấy ngày càng phát triển. Đối với các loại hình tổ chức này hiện nay đã có các văn bản pháp luật quy định cụ thể về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn; quy định trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, phối hợp hoạt động để phát huy vai trò của các tổ chức xã hội này. Tuy nhiên để các tổ chức này hoạt động đúng hướng, hiệu quả, thật sự phát huy được vai trò, tiềm năng, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực xã hội, Đề tài khoa học “Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - xu hướng phát triển trong điều kiện mới” là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

ThS. Ma Thị Thu thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ một số vấn đề chung về các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên thế giới và ở Việt Nam: khái niệm quỹ, quỹ từ thiện, đặc điểm và mục đích, vai trò của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; số lượng và phân loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện; quản lý nhà nước đối với quỹ. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực trạng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam trên các mặt tổ chức của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; lĩnh vực hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; quản lý nhà nước đối với quỹ; xã hội, quỹ từ thiện; chỉ ra những kết quả, hạn chế cũng như đánh giá chỉ ra các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở nước ta hiện nay. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã phân tích 11 vấn đề về xu hướng phát triển của quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam; xác định những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với quỹ xã hôi, quỹ từ thiện ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, đã làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, khái quát thực trạng tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần nghiên cứu, phân tích sâu hơn kết hợp cùng thực tế, khảo sát để có định nghĩa về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện cho phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Quỹ hiện nay; làm rõ và phân tích cụ thể về vai trò của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện có thể bổ sung chứng minh bằng thực tiễn. Về quản lý nhà nước đối với quỹ Mục 1.4 cần làm rõ thêm, nêu rõ nội hàm cho đầy đủ về quản lý nhà nước đối với quỹ (Đề tài mới chỉ nêu về việc lập quỹ) còn tổ chức, hoạt động; điều chỉnh, thay đổi Giấy phép thành lập, công nhận Điều lệ, Hội đồng quản lý,... Ngoài ra, tại Mục 2.3 quản lý nhà nước đối với quỹ mới chỉ nêu việc xây dựng, ban hành hệ thống pháp luật về quỹ; một số kết quả đạt được và một số vấn đề hạn chế còn tồn tại là chưa đầy đủ, cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn vì đây là nội dung quan trọng của Đề tài,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, kết quả của của Đề tài sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện và hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá, tuy nhiên do chậm tiến độ bị hạ một bậc xuống Trung bình./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác