Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.566.510

Khách Online : 45

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015”

16:10 30/12/2020 | Lượt xem : 81

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 81

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ  “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015” do TS. Bùi Văn Minh, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức - Biên chế làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Bùi Văn Minh, Chuyên viên cao cấp,Vụ Tổ chức - Biên chế thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, chính quyền địa phương Việt Nam mặc dù đã trải qua quá trình hình thành và phát triển 75 năm, nhưng hầu như ở bất cứ giai đoạn nào, nó cũng chưa đạt đến độ hoàn chỉnh. Những nguyên nhân của thực trạng đó có thể do sự vận động của đời sống xã hội, sự điều chỉnh pháp luật chưa hợp lý, khoa học, có thể do kết quả của nhận thức mới, do chưa đạt được sự đồng thuận. Ngay từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua năm 2015 thì nó vẫn chưa phải là Luật thỏa mãn, đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tế, vẫn còn những ý kiến khác nhau và còn những vấn đề còn bỏ ngỏ, có những quy định của Luật chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Trong bối cảnh hiện nay, việc sửa đổi Luật còn xuất phát từ các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có chính quyền địa phương và một số văn bản của Nhà nước; trong Nghị quyết số 56/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì thế, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật có cơ sở khoa học sẽ tạo cơ sở pháp lý tốt cho việc hoàn thiện pháp luật, từ đó đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công ở địa phương.

TS. Bùi Văn Minh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được một số vấn đề lý luận của việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; khái quát và phân tích khái niệm, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ về tổ chức chính quyền địa phương và các mối quan hệ đặc trưng của chính quyền địa phương, phân tích các yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 cũng như các yếu tố tác động, ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã khái quát được quá trình hình thành và phát triển của chính quyền địa phương; phân tích pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, phân tích được thực tiễn thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung. Từ đó đánh giá, chỉ ra những mặt đã làm được, những hạn chế, bất cập vướng mắc và nguyên nhân còn tồn tại. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những vấn trong sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 6 quan điểm và 5 nội dung hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Các đề xuất xuất phát từ những vấn đề căn bản, quan trọng, có sự phân tích luận chứng có cơ sở và là giải pháp có tính tham khảo tốt cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu nên chuyển mục 1.3 và 1.4 xuống Chương III thì phù hợp hơn; phần kinh nghiệm nước ngoài cần có chú thích về trích dẫn nguồn tư liệu nghiên cứu để đảm bảo độ tin cậy của thông tin; việc luận giải hướng cải cách, đổi mới chính quyền địa phương ở Chương 2 nên nhìn từ yêu cầu cải cách, điều hành kinh tế và bảo đảm an ninh trật tự thì sẽ tăng sức nặng hơn. Trong Chương II đánh giá thực trạng cần đánh giá gắn với sửa Luật tổ chức chính quyền địa phương, không nên phân tích các vấn đề xa nhiệm vụ của đề tài như ứng dụng công nghệ thông tin... Ở Chương III cần chỉnh lại một số quan điểm để đảm bảo tính khái quát hóa hơn. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu bổ sung quan niệm về địa phương dẫn đến chính quyền địa phương, tổ chức chính quyền địa phương. Ngoài ra, cần chỉnh sửa lỗi kỹ thuật và chính tả,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá công phu, nghiêm túc và có những đóng góp cho việc hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác