Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.658.955

Khách Online : 26

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu Dự án“Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính Nhà nước”

14:42 25/02/2021 | Lượt xem : 310

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 310

Ngày 24/02/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính Nhà nước” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Thang Văn Phúc chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng - Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm thực hiện Dự án trình bày tóm tắt kết quả của Dự án. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức nữ có vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính nói riêng và các hoạt động hành chính Nhà nước nói chung. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng để bảo đảm cơ cấu và tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách cũng như tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính. Việc nghiên cứu về điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước có ý nghĩa cả về khoa học và về thực tiễn để cung cấp những luận cứ cần thiết phục vụ quá trình hoạch định chính sách đảm bảo tăng cường vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính của Việt Nam thích ứng với những bối cảnh phát triển mới. Kết quả của Dự án còn giúp các nhà hoạch định chính sách nhận diện các “khoảng trống trong chính sách hiện tại”, tiếp cận với các quan điểm quốc tế về bình đẳng giới nói chung và đảm bảo quyền của phụ nữ trong hoạt động hành chính quốc gia nói riêng, từ đó, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng - Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là Dự án có chất lượng đảm bảo, có tính cấp thiết và tính thời sự cao, không trùng lắp với các công trình đã công bố. Kết cấu Dự án hợp lý cho việc giải quyết mục đích và nhiệm vụ đặt ra. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu được áp dụng bảo đảm độ tin cậy cao, nhìn chung Dự án đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, Nhóm thực hiện Dự án đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước; đặc điểm vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đã hệ thống hóa, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Nhóm thực hiện Dự án đã điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước, rút ra những bất hợp lý trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức nữ, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những bất hợp lý này. Ngoài ra, đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

PGS. TS. Đào Thị Ái Thi, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phản biện Dự án

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần hoàn thiện như: bổ sung thêm phần các điều kiện khung để triển khai các giải pháp đã đề xuất trên thực tiễn như: điều kiện về thể chế; tổ chức bộ máy; đội ngũ con người (cả các nhà quản lý nhân sự nữ và cả bản thân nguồn cán bộ, công chức nữ hiện tại); điều kiện vật chất (công sản + tài chính hỗ trợ) để sử dụng kết quả của Dự án hiệu quả. Đồng thời, nên cân nhắc, luận giải thêm về hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ; Bên cạnh đó, cần chính xác hóa thuật ngữ và thống nhất cách tiếp cận và sử dụng thuật ngữ “quản lý, sử dụng” đội ngũ cán bộ, công chức nữ; phân tích rõ hơn bối cảnh mới như Đại Hội Đảng. Ngoài ra, kỹ thuật trình bày và diễn đạt nên ngắn gọn, nêu bật những điểm nội dung trọng yếu của Dự án.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Cho rằng, kết quả nghiên cứu của Dự án giúp cho Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các số liệu, luận cứ khoa học có giá trị tham khảo để nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác