Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

2. Viện Khoa học tổ chức nhà nước có chức năng nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; giúp Bộ trưởng quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

3. Viện Khoa học tổ chức nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

4. Viện Khoa học tổ chức nhà nước có tên giao dịch quốc tế: Institute on State Organizational Sciences - INSOS, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ:

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ;

b) Là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của Bộ;

c) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học của ngành;

d) Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, 5 năm, hàng năm của Bộ, tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ;

đ) Chủ trì, phối hợp với đầu mối quản lý khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý khoa học của Bộ;

e) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học phục vụ các nhiệm vụ của Bộ, ngành.

2. Nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước:

a) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học tổ chức;

b) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học tổ chức nhà nước;

c) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức hành chính nhà nước.

3. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách và các vấn đề khác phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ:

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Trung ương, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Nghiên cứu cơ sở khoa học về tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ và tổ chức kinh tế;

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ, công chức;

d) Nghiên cứu luận cứ khoa học và các giải pháp, mô hình phục vụ cải cách hành chính nhà nước;

đ) Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức lao động khoa học trong các cơ quan hành chính nhà nước;

e) Nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng;

g) Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn;

h) Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; về văn hóa giao tiếp và đạo đức trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức;

i) Nghiên cứu mô hình, các vấn đề về tự quản địa phương, thôn, tổ dân phố;

k) Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ Nội vụ;

l) Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; văn thư - lưu trữ và thi đua khen thưởng theo phân công của Bộ trưởng.

4. Nghiên cứu ứng dụng:

a) Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các đề tài, chương trình, dự án đã nghiệm thu vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành Nội vụ;

b) Nghiên cứu triển khai ứng dụng các thành tựu mới, hiện đại của khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Bộ, ngành Nội vụ.

5. Thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

6. Hợp tác nghiên cứu khoa học:

a) Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị; các Viện nghiên cứu; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác của Bộ, ngành nội vụ;

d) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

7. Tổ chức biên tập và phát hành: các ấn phẩm thông tin, tư liệu khoa học; và Bản Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học; phổ biến, tuyên truyền, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn của Bộ;

8. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

9. Tổ chức và hoạt động theo pháp luật về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách và nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước;

10. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự án trong nước, các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

 

(Theo Quyết định số 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Download toàn văn