Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức
       


Lãnh đạo Viện 

Chức năng của các phòng:

 

1. Phòng Nghiên cứu tổ chức

Phòng Nghiên cứu tổ chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương và tổ chức kinh tế; nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước và tổ chức kinh tế vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.


Xem chi tiết


2. Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức


Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.


Xem chi tiết"


3. Phòng Nghiên cứu tổng hợp

Phòng Nghiên cứu tổng hợp là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách về phát triển ngành Nội vụ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các dịch vụ công của Viện.


Xem chi tiết


4. Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và theo quy định của pháp luật; thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ.


Xem chi tiết"


5. Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế


Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, quản lý và tổ chức hoạt động thông tin khoa học và hợp tác quốc tế của Viện; quản lý và vận hành thư viện khoa học điện tử, Trang thông tin điện tử của Viện; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động khoa học của Viện; thực hiện các dịch vụ công của Viện.


Xem chi tiết


6. Văn phòng Viện


Văn phòng Viện là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng về công tác tổ chức-cán bộ, công tác bộ máy; công tác hành chính - quản trị; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Viện theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công của Viện.


Xem chi tiết"


+ Danh sách Hội đồng khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Hội đồng khoa học của Viện gồm có các thành viên - là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học và cán bộ quản lý có kinh nghiệm.