Lãnh đạo Viện


Viện trưởng - TS. Nguyễn Ngọc Vân

(Từ tháng 1/2019)


 

  Phó Viện trưởng - TS. Tạ Ngọc Hải

(Từ tháng 1/2016)


  Phó Viện trưởng - TS. Lê Anh Tuấn

(Từ tháng 1/2016)


  Phó Viện trưởng -  TS Nguyễn Huyền Hạnh

(Từ tháng 5/2018) 
Lãnh đạo viện qua từng thời kỳ

CÁC VIỆN TRƯỞNG

 
  KS. Trần Thế Nhuận
(1991-1994)
 
TS. Thang Văn Phúc
(1995-1999) 
  TS. Chu Văn Thành
(1999-2006)
 
PGS.TS. Văn Tất Thu
(2006-2008)

TS. Trần Anh Tuấn
(2008 -2013) 

TS. Trần Văn Ngợi
(2/2013 - 12/2018)

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 
  TS. Dương Quang Tung
(1998-2007)
 
ThS. Nguyễn Quốc Tuấn
(1998-2006)
 

  TS. Hà Quang Ngọc
(2004 - 2008)
 

  PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
(Tháng 1-3/2014)


ThS. Vũ Thị Hiền
(2010 -2015)