Lãnh đạo Viện


Viện trưởng - TS. Nguyễn Ngọc Vân

(Từ tháng 1/2019)  Phó Viện trưởng - TS. Lê Anh Tuấn

(Từ tháng 1/2016)


  Phó Viện trưởng -  TS Nguyễn Huyền Hạnh

(Từ tháng 5/2018) 
Lãnh đạo viện qua từng thời kỳ

CÁC VIỆN TRƯỞNG KS. Trần Thế Nhuận (1991-1994) TS. Thang Văn Phúc (1995-1999)
    TS. Chu Văn Thành (1999-2006) PGS.TS. Văn Tất Thu (2006-2008)

TS. Trần Anh Tuấn

(2008 -2013) 

TS. Trần Văn Ngợi

(2/2013 - 12/2018)
  CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG TS. Dương Quang Tung (1998-2007) ThS. Nguyễn Quốc Tuấn (1998-2006) TS. Hà Quang Ngọc (2004 - 2008) PGS.TS. Nguyễn Minh Phương (Tháng 1-3/2014)

ThS. Vũ Thị Hiền

(2010 -2015)

Phó Viện trưởng - TS. Tạ Ngọc Hải

(Từ tháng 1/2016 - Đến hết tháng 09/2022 )