Quy chế làm việc


BỘ NỘI VỤ


VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC


---------------


Số: 70 /QĐ-VKHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------------------


Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 


V/v Ban hành Quy chế làm việc của


Viện Khoa học tổ chức nhà nướcVIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC


Căn cứ Quyết định 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-BNV ngày 21/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ; Quyết định số 2619/QĐ-BNV ngày 04/12/2018 và Quyết định số 990/QĐ-BNV ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bố sung một số quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ;


Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Viện.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Quyết định này thay thế Quyết định số 178/QĐ-VKH ngày 09/11/2018 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng Viện, cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện, viên chức và người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để báo cáo);


- Viện trưởng;


- Các Phó Viện trưởng


- Lưu VT, VPVIỆN TRƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Ngọc VânDownload toàn văn quy chế làm việc của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước