Quy chế làm việc

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 43 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế làm việc của

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

- Căn cứ Quyết định số 1501/2008/QĐ-BNV ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Nội vụ;

- Để duy trì trật tự, kỷ cương và nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu viên và nhân viên trong Viện,

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Viện Khoa học tổ chức nhà nước thuộc Bộ Nội vụ;

Điều 2. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với các quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Tổ chức cán bộ (để theo dõi);

- Lưu VT.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Anh Tuấn


CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN CỦA VIỆN
CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA VIỆN
CHƯƠNG IV: QUAN HỆ CÔNG TÁC
CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Download toàn văn quy chế làm việc của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước