Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.864

Khách Online : 16

Hội nghị: Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước

15:41 24/11/2020 | Lượt xem : 2701

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2701

Ngày 24/11/2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện nhằm báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Viện và công chức, viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện. Theo đó, trong năm 2020 Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể: đã hoàn thành, nghiệm thu 05 đề tài, chuẩn bị nghiệm thu chính thức 03 đề tài và đang triển khai nghiên cứu 03 đề tài. Ngoài ra, Viện đã hoàn thành và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học do Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ giao, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ: “Nghiên cứu lý luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ: đã nghiệm thu chính thức 02 Dự án và đang triển khai thực hiện 04 Dự án; Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020: đang triển khai nghiên cứu 01 Chương trình; Đề tài cấp cơ sở: Đã nghiệm thu 06 đề tài và đang triển khai thực hiện 03 đề tài. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức 06 Hội thảo, tọa đàm khoa học. Đồng thời, Viện đã tổ chức xây dựng Tài liệu bồi dưỡng và tổ chức 01 Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Bộ Nội vụ năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học của Bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn mới. Ngoài ra, các công chức, viên chức của Viện đã tích cực viết bài và đăng trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành như: Tạp chí tổ chức nhà nước; Quản lý nhà nước, Khoa học nội vụ, Trang Thông tin điện tử trong của Viện, Bộ…; Viết tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày Báo cáo

Về hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện cơ chế cộng tác viên thường xuyên đối với một số chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học có uy tín, giàu kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học; tham gia Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, tham dự các Hội thảo, Hội nghị trong và ngoài Bộ. Về đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Viện đã tham mưu, đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ để Bộ Nội vụ thực hiện một Chương trình Khoa học cấp Bộ: “Tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả” với khoảng hơn 20 đề tài nhánh và thực hiện trong khoảng 05 năm tới.

TS.Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân: số lượng các nhiệm vụ khoa học (đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở) được thực hiện trong năm 2020 mặc dù tăng hơn về số lượng so với các năm trước nhưng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học chưa đồng đều, một số đề tài còn chậm tiến độ, cũng như cập nhật tình hình thực tiễn, một số đề tài chất lượng còn chưa cao. Việc xác định, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị cũng như các viên chức trong Viện chưa còn thấp. Một số đơn vị và cá nhân còn lúng túng trong việc xác định vấn đề nghiên cứu, vì vậy tuy số lượng các đề xuất nhiều nhưng những đề xuất thực sự chất lượng, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước của Bộ còn hạn chế. Số lượng các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham luận tại các hội thảo tuy có tăng lên so với những năm trước đây, nhưng vẫn còn ít và mới chỉ tập trung vào một số viên chức. Về chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu, mặc dù số lượng viên chức có trình độ tiến sỹ ở Viện tăng thêm so với năm 2019 (05tiến sỹ) và 02 nghiên cứu sinh nhưng so với tổng số viên chức của Viện (45 viên chức) thì không nhiều.

PGS. TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do năng lực triển khai nghiên cứu khoa học của viên chức trong viện còn hạn chế. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Viện chưa được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng quy hoạch đến việc phát hiện, thu hút, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, trọng dụng, chính sách động viên, khuyến khích cũng như chế độ đãi ngộ còn hạn chế nên chưa thu hút được người có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Viện. Viên chức của Viện chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực khó, phức tạp, đòi hỏi có sự đầu tư lớn về kinh phí cũng như nhân lực thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, kinh phí dành cho hoạt động khoa học của Viện còn thấp, chủ yếu chỉ gói gọn trong nguồn ngân sách cấp chi cho các hoạt động chung của Viện, việc huy động được từ các nguồn đầu tư khác còn hạn chế. Việc tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động khoa học của viện còn gặp nhiều khó khăn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động khoa học của Viện.

PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, phân tích làm rõ hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện thời gian qua và đưa ra các phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong năm 2021, tiếp tục đề xuất thực hiện những nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức nhà nước, lấy khoa học tổ chức nhà nước làm cơ sở khoa học cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ; thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu có chức năng tương đồng ở trong và ngoài nước, giữa các bộ phận, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành tạo thành sức mạnh tổng hợp chung, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, của Bộ; tăng cường đầu tư cho phát triển nhân lực nghiên cứu khoa học của Viện. Xây dựng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực sự là tổ chức nghiên cứu khoa học đầu ngành, góp phần gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu; đầu tư kinh phí mua các nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo./.

    Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện