Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.699.070

Khách Online : 130

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận của khoa học tổ chức nhà nước”

17:26 06/04/2021 | Lượt xem : 340

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 340

Ngày 06/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận của khoa học tổ chức nhà nước” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, những năm gần đây ở nước ta đã có không ít công trình khoa học như bài báo, luận văn, luận án, sách tham khảo, chuyên khảo bàn về tổ chức nhà nước. Đồng thời, thực tiễn tổ chức nhà nước ở nước ta hiện cũng đang có nhiều chuyển đổi, với những thử nghiệm, thí điểm về mô hình tổ chức, cơ chế và phương thức vận hành, kiểm soát. Tuy nhiên, những vấn đề cơ sở lý luận của khoa học tổ chức chưa được nghiên cứu một cách tổng thể để tạo ra một hệ lý luận thống nhất về khoa học tổ chức nhà nước, góp phần làm cơ sở định hướng cho tổ chức nhà nước trong thực tế. Điều này đòi hỏi cần có những nghiên cứu để làm rõ cơ sở lý luận của khoa học tổ chức nhà nước, tạo thành một nhận thức thống nhất về khoa học tổ chức nhà nước. Do vậy, việc nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận của khoa học tổ chức nhà nước là cần thiết khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

TS. Nguyễn Ngọc Vân thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng giá trị khoa học quan trọng nhất của Đề tài đó là lần đầu tiên nghiên cứu, bước đầu làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản, chung nhất về tổ chức bộ máy nhà nước với một cách tiếp cận đa chiều, liên ngành, góp phần xây dựng nền móng phát triển của khoa học tổ chức bộ máy nhà nước. Từ đó, làm rõ định hướng, cả về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhiều vấn đề về cải cách, hoàn thiện bộ máy nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập đất nước. Một trong những điểm mới của Đề tài là đã hệ thống hóa và phân tích lý luận chung về nhà nước và tổ chức nhà nước từ các học thuyết phổ biến trên thế giới từ cổ đại, cận đại đến hiện đại và từ các công trình nghiên cứu của một số học giả nổi tiếng. Bên cạnh đó, các vấn đề cơ bản về môn khoa học tổ chức nhà nước đã được Nhóm nghiên cứu đề cập và bước đầu làm rõ về mặt lý luận chung.

TS. Chu Văn Thành, nguyên Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng hạn chế lớn nhất của Đề tài đó là hầu hết những vấn đề quan trọng thuộc phạm vi đối tượng nghiên cứu của Đề tài, kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc làm rõ những nguyên lý chung nhất, cơ bản nhất của tổ chức nói chung trong đó có tổ chức nhà nước. Về định hướng nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu mới chỉ nêu thực trạng của vấn đề, cách thức đặt ra, làm rõ nhu cầu cần thay đổi nhận thức và đổi mới tư duy, đưa ra phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu mà chưa đi sâu, chưa làm rõ những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc từng nhánh quyền lực nhà nước. Bên cạnh đó, nội dung lý luận về nhà nước pháp quyền chưa đầy đủ, sâu sắc. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu chưa làm rõ vị trí, vai trò của nhà nước pháp quyền, được coi là tiến bộ lịch sử, là một phương thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ, nhân quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật; chưa làm rõ các mô hình nhà nước pháp quyền khác nhau với các giá trị, đặc trưng khác nhau, nhất là chưa làm rõ các đặc thù, giá trị riêng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá công phu nghiêm túc, kết cấu hợp lý, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận cơ bản về cải cách, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở nước ta, góp phần nâng cao nhận thức, hoàn thiện lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; có giá trị tham khảo trong việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, hành động, liêm chính. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện