Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.275.568

Khách Online : 13

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay”

16:20 12/04/2021 | Lượt xem : 3227

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3227

Ngày 9/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay” do TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tôn giáo là một lực lượng có khả năng tác động, định hướng và điều chỉnh hành vi của cá nhân và nhóm. Nhìn rộng hơn, tôn giáo trong mỗi xã hội đều thể hiện những chức năng quan trọng, đóng góp cho sự vận hành hài hòa và sự phát triển của xã hội trên cả phương diện vật chất và tinh thần. Sự tác động của tôn giáo có thể là theo nhiều chiều hướng khác nhau và có những sức mạnh còn chưa được khám phá hết. Trong xã hội hiện đại, tôn giáo có sự hồi sinh và thể hiện những đóng góp cho sự chuyển mình đi lên của xã hội trên hầu hết các phương diện, gồm chính trị, kinh tế, giáo dục, quản trị xã hội nói cách khác, tôn giáo đang bộc lộ ngày càng rõ ràng khả năng trở thành một nguồn lực có sự quan trọng không kém so với các nguồn lực khác mà xã hội cần khai thác để đẩy mạnh sự phát triển.

Trong bối cảnh ấy, nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ phát hiện trước hết về mặt lý luận và sau đó là thực tiễn những khả năng tôn giáo tác động, đặc biệt là tác động tích cực vào xã hội để tạo điều kiện phát huy các khả năng ấy, vì mục tiêu lớn của xây dựng đất nước có sự phát triển bền vững. Những kết quả của nghiên cứu khoa học có thể góp phần trực tiếp cho xây dựng lý luận về nguồn lực tôn giáo, qua đó triển khai một cách sát thực hơn quan điểm của Đảng về tôn giáo trong tình hình mới. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay” đáp ứng được các yêu cầu về tính cấp thiết và ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn.

TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

TS. Lê Thị Liên thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhất là khi Văn Kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức khẳng định vấn đề nguồn lực tôn giáo trong Văn kiện của mình và đang triển khai trong đời sống xã hội cũng như đời sống tôn giáo ở nước ta hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; làm rõ cơ sở lý luận về nguồn lực tôn giáo và một số khái niệm cơ bản; khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ rõ biểu hiện của nguồn lực tôn giáo trên hai khía cạnh biểu hiện ở nguồn lực nhân lực và nguồn lực vật chất.

Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã phân tích cơ sở thực tiễn phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước trên các phương diện: ban hành chủ trương, chính sách pháp luật; thực tiễn phát huy nguồn lực tinh thần tôn giáo đóng góp vào phát triển bền vững đất nước; công tác quản lý nhà nước và phát huy nguồn nhân lực tôn giáo và tổng hợp kinh nghiệm nghiên cứu của 03 quốc gia về phát huy nguồn lực tôn giáo. Trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo xu hướng hoạt động liên quan đến nguồn lực tôn giáo, đặt ra cho quản lý nhà nước về phát huy nguồn lực tôn giáo và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

 PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung như: nên có sự đánh giá một cách khái quát về những bất cập trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật tín ngưỡng tôn giáo trong nhìn nhận và phát huy nguồn lực tôn giáo. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cũng cần thiết chỉ ra những mặt trái của một số tôn giáo ảnh hưởng đến nguồn lực tôn giáo; cập nhật văn kiện XII và XIII của Đảng về phát triển bền vững đất nước (05 yếu tố: kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và an ninh); phần kinh nghiệm nước ngoài cần lý giải tại sao lại chọn 03 quốc gia Philippines, Đức, Hoa Kỳ. Ngoài ra, phần danh mục tài liệu tham khảo cần sắp xếp lại theo trật tự, còn một số sai lỗi về diễn dạt, về trích dẫn,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện