Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.177.151

Khách Online : 32

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ“Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn”

10:50 01/07/2021 | Lượt xem : 1463

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1463

Ngày 30/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn” do ThS. Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Phạm Hồng Thái, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thu Hà thay mặt Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, đánh giá tổ chức là một trong những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bất kể là loại hình tổ chức nào, kể cả tổ chức hành chính nhà nước. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước chưa được coi trọng đúng mức, từ thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện. Việc đánh giá mới chỉ dừng lại chủ yếu ở các nhận xét khá chung chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nhằm phân loại tổ chức để xét thi đua khen thưởng theo định kỳ hàng năm. Nội dung, phương pháp, tổ chức đánh giá còn mang nhiều cảm tính, chủ quan, hình thức, chưa thực sự dựa trên các cơ sở khoa học, thực tiễn nên hiệu quả, tác dụng của kết quả đánh giá còn thấp. Những hạn chế đó có nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc chưa đầu tư đúng mức vào công tác nghiên cứu khoa học lý luận và tổng kết thực tiễn về hoạt động đánh giá đối với tổ chức hành chính nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu Đề tài “Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn” sẽ góp phần trực tiếp vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp thực hiện có kết quả hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước,  nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.

ThS. Nguyễn Thu Hà thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định. Nhóm nghiên cứu đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; về lý luận, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cần thiết nhất về tổ chức hành chính nhà nước và đánh giá tổ chức hành chính nhà nước. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu được một số kinh nghiệm nước ngoài về hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước và rút ra được một số kinh nghiệm có thể vận dụng trong công tác đánh giá tổ chức hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã trình bày khá cụ thể thực trạng pháp luật và thực tiễn đánh giá tổ chức hành chính nhà nước ở nước ta từ đó rút ra được một số ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Nhìn chung, các nhận xét đều chính xác, đúng với thực trạng, có ý nghĩa thực tiễn. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 3 quan điểm và 5 yêu cầu cần đảm bảo đối với hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước ở nước ta. Các quan điểm và yêu cầu là cụ thể, chính xác, cần phải được phổ biến, quán triệt và vận dụng thực hiện trong thực tiễn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện đánh giá tổ chức hành chính nhà nước gồm: hoàn thiện thể chế; nâng cao nhận thức; thiết lập hệ thống đánh giá; nâng cao năng lực chủ thể đánh giá; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu tổ chức. Các giải pháp đề xuất là cần thiết, cụ thể, phù hợp và có tính khả thi trong thực tiễn.

PGS. TS. Ngô Thành Can, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện thêm một số nội dung như: về đối tượng nghiên cứu, chưa xác định rõ tổ chức hành chính nhà nước ở đây gồm những cơ quan, đơn vị nào, có đánh giá Chính phủ không hay chỉ các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; có đánh giá các tổ chức hành chính của cơ quan lập pháp, tư pháp không. Bên cạnh đó, khi nhận xét về thực trạng đánh giá tổ chức hành chính nhà nước cần khẳng định ở nước ta hiện nay chưa có hoạt động đánh giá tổ chức hành chính nhà nước một cách toàn diện, khoa học mà mới có đánh giá một số mặt, khâu cụ thể, chưa đầy đủ, toàn diện về hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, kể cả đánh giá của các tổ chức quốc tế (PAPI, PCI, SIPAS…). Ngoài ra, về nguyên nhân của những hạn chế, nên bổ sung thêm nguyên nhân rất quan trọng đó là chưa quan tâm đúng mức vào công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn về hoạt động đánh giá tổ chức nói chung và tổ chức hành chính nhà nước nói riêng, nên các hoạt động đánh giá đã và đang áp dụng chưa đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, chưa có ý nghĩa, tác dụng đáng kể trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện