Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.047.097

Khách Online : 15

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay”

15:44 31/12/2020 | Lượt xem : 683

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 683

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay” do CN. Trần Thị Hảo, Chuyên viên chính, Vụ thi đua - khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do  TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu CN. Trần Thị Hảo, Chuyên viên chính, Vụ thi đua - khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên mọi phương diện của đời sống xã hội, Đảng ta đã sớm chỉ đạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ phục vụ cho quá trình sản xuất, dịch vụ mà còn trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay đã được điều chỉnh bằng Luật thi đua, khen thưởng mang lại nhiều kết quả tích cực, có nhiều tiến bộ rõ rệt. Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương và cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở địa phương đã nỗ lực tiến hành cải cách hành chính trong quản lý nhằm giảm thiểu phiền hà, rắc rối cho người dân, tổ chức khi tiến hành thi đua khen thưởng. Tuy nhiên, đảm bảo cho công tác thi đua khen thưởng có thể thống nhất, thông suốt, sâu sát kịp thời thì việc đưa ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết.

Chính vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay” là có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

CN. Trần Thị Hảo thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ 1 số khái niệm cơ bản từ đó nêu ra mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đánh giá thực trạng các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, tại cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước và nêu ra được 5 vấn đề đặt ra cần giải quyết. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu ra được bối cảnh trong nước và quốc tế, tính tất yếu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Từ đó đề xuất mục tiêu, quan điểm và đưa ra 2 nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, nhìn chung các giải pháp cơ bản là khả thi, có tính thực tiễn ứng dụng. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã tổ chức điều tra xã hội học là thông tin tốt cho để phân tích, đánh giá có giá trị. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã làm việc công phu, nghiêm túc, tiếp thu nghiêm các ý kiến góp ý tại Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

PGS.TS. Nguyễn Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần có khái quát mô tả quá trình điều tra, khảo sát (đối tượng, phạm vi, quy mô, địa bàn điều tra,...). Cần chỉnh sửa kỹ thuật trình bày lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, tiểu mục và chuẩn lại số trang trong mục lục. Mặt khác cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học có tính cấp thiết, có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn góp phần xây dựng, phát triển lý luận về công tác thi đua, khen thưởng ở Việt Nam hiện nay. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” (12/11/2021)

Ngày 29/10/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1112202101.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện