Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.556.190

Khách Online : 04

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ

12:20 11/01/2022 | Lượt xem : 2164

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2164

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ do  TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt cho Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, lịch sử phát triển của nền hành chính hiện đại đã cho thấy một nền hành chính mạnh phải được bắt đầu từ một Chính phủ mạnh, bộ máy hành chính mạnh. Hoạt động của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó sự chuyển đổi chức năng của Chính phủ cũng liên quan đến các mặt chính trị, kinh tế và các yếu tố nền tảng khác của xã hội, đồng thời tác động tới việc phát triển một nền quản trị quốc gia mới, hiện đại, hiệu quả. Việc chuyển đổi chức năng của Chính phủ là điều kiện quan trọng để cải cách kinh tế và phát triển kinh tế thị trường. Chuyển đổi chức năng của Chính phủ với cải cách bộ máy hành chính là hai mặt gắn kết với nhau, muốn cải cách bộ máy phải chuyển đổi chức năng và ngược lại. Cải cách hành chính, cải cách khu vực công luôn tập trung vào hệ thống hành chính nhà nước mà trọng tâm là đổi mới chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Chính phủ và bộ máy hành chính.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Ở Việt Nam, vấn đề chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đã được đặt ra khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986. Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều vấn đề của xã hội, của kinh tế thị trường, của công cuộc xây dựng “Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” được đặt ra đòi hỏi Chính phủ và bộ máy hành chính phải có những cải cách, thích ứng và chuyển đổi chức năng phù hợp. Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp cần tập trung chủ yếu vào quản lý vĩ mô; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; điều tiết và hỗ trợ phát triển thị trường; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thiết yếu. Thực hiện phân công, phân cấp hợp lý; bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước giữa các cấp hành chính và các cơ quan hành chính trong cùng cấp; đồng thời tăng cường công tác phối hợp để giải quyết hiệu quả những vấn đề liên ngành, lĩnh vực; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Những nỗ lực, chuyển đổi trong thời gian qua của Chính phủ và bộ máy hành chính đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại thực trạng là bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, hoạt động chưa được thông suốt, chưa hiệu quả. Trong khi đó, việc xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại về mặt tổng thể với hệ thống các tiêu chí, chuẩn mực đã được thế giới đúc kết, thừa nhận đã buộc Chính phủ và bộ máy hành chính phải có những chuyển đổi, tập trung vào việc xây dựng kiến tạo, tổ chức thực hiện chính sách tốt, tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh cho sự phát triển,…Do đó việc nghiên cứu đề tài “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” là cần thiết.

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ Trưởng, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhận xét phản biện Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và sự cần thiết, yêu cầu chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được kinh nghiệm chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước ở một số quốc gia và các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đồng thời, đã khái quát quá trình chuyển đổi chức năng của Chính phủ, bộ máy hành chính nhà nước trong giai đoạn 1986 đến hiện nay; đánh giá được thực trạng chuyển đổi chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung ứng dịch vụ công của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó những vấn đề cần đặt ra và phải giải quyết trong chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được những khó khăn, thách thức, những quan điểm, nội dung và giải pháp để chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần cân nhắc thêm tính chính xác, hợp lý và cập nhật nội dung các khái niệm, chức năng, chuyển đổi chức năng. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cần khái quát rõ hơn các chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước (như: hoạch định chính sách và xây dựng thể chế; tổ chức thi hành pháp luật; quản lý hành chính nhà nước; tổ chức cung ứng dịch vụ công). Bên cạnh đó, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, điều kiện cần rõ ràng, đảm bảo logic. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa thể thức, lỗi kỹ thuật,…

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là một đề tài nghiên cứu khá thành công, đã giải quyết về cơ bản các yêu cầu do đề tài đặt ra, các kết quả nghiên cứu có chất lượng tương đối tốt. Đề tài có tính thời sự và có ý nghĩa lý luận cũng như có giá trị tham khảo cao cho đổi mới Chính phủ cả trên phương diện thực tiễn lẫn thể chế trong bối cảnh của quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực,hiệu quả. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện