Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.358.324

Khách Online : 31

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

16:39 22/06/2016 | Lượt xem : 6736

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6736

Ngày 20/6/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” do ThS. Đoàn Nhân Đạo, Giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.


ThS. Đoàn Nhân Đạo, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đoàn Nhân Đạo đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Thực tế cho thấy công tác đánh giá công chức cấp xã hiện nay chưa được coi trọng đúng mức, còn mang tính hình thức; tiêu chí đánh giá công chức chưa thực sự khoa học, thiếu định lượng, còn cảm tính và chưa chính xác; quy trình, phương pháp đánh giá công chức chưa linh hoạt, sáng tạo; chưa thu hút được sự tham gia tích cực của nhân dân và cơ chế phản biện xã hội. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã, góp phần xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về đánh giá công chức cấp xã.

Kết cấu Đề tài gồm 3 chương, trong đó: Chương 1 “Lý luận chung về tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trong quản lý công chức”, trên cơ sở xác định khái niệm và vai trò, đặc điểm của công chức cấp xã, nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về mục đích, nội dung, hình thức, vai trò của đánh giá công chức cấp xã; về tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trong quản lý công chức. Chương 2 “Thực trạng tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã trong bối cảnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”, tập trung phân tích thực trạng tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã cũng như tình hình áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã ở nhiều góc độ; chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Chương 3 “Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước”, trên cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá công chức cấp xã hiện nay, Đề tài đã đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã ở nước ta.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ nhận xét phản biện.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện quy định và đổi mới công tác đánh giá công chức nói chung, trong đó có đội ngũ công chức ở cơ sở. Nội dung báo cáo tổng quan cho thấy quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tâm huyết. Các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn cơ bản phù hợp với yêu cầu, tính chất Đề tài; các số liệu, dẫn liệu được sử dụng đảm bảo độ tin cậy. Nhìn một cách tổng thể, các mục tiêu và yêu cầu cơ bản mà Đề tài đặt ra đã được thực hiện có kết quả.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và làm rõ như: cần xác định rõ mục đích và đối tượng nghiên cứu của Đề tài là tiêu chí và phương pháp đánh giá, phân loại công chức cấp xã (đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của công chức cấp xã), tránh nhầm với phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực công chức cấp xã. Trong Chương 2, phần khái quát về bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay và yêu cầu đặt ra trong đánh giá công chức cấp xã nên đưa về nội dung Chương 1. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa cách thể hiện một số ý, câu đảm bảo tính khoa học và chuẩn xác; đồng thời cần xem lại một số nội dung trích dẫn và nguồn trích dẫn.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Tuy nhiên để hoàn thiện, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý nhóm nghiên cứu cần đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá công chức cấp xã, trong đó tập trung xác định tiêu chuẩn, trình độ, phẩm chất chính trị, kỹ năng của 7 chức danh công chức chuyên môn cấp xã. Các giải pháp đưa ra trong Đề tài cần xác định giải pháp nào là quan trọng và cơ bản nhất.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trang

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện