Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.855

Khách Online : 07

Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”

15:24 29/03/2017 | Lượt xem : 5367

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5367

  Ngày 28/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án:“Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn - Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, lãnh đạo và các viên chức của Viện.


ThS. Thạch Thọ Mộc, Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức trình bày kết quả thực hiện Dự án

Tại Buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe ThS. Thạch Thọ Mộc, Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Việc tiến hành nghiên cứu Dự án là rất cần thiết. Bởi xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý và đảm bảo chất lượng đã và đang là nội dung quan trọng, là ưu tiên của Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, chúng ta chưa giải quyết được căn cốt của vấn đề tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã, đặc biệt là vấn đề cán bộ công chức cấp xã như cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ, cũng như những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức công vụ… Trong bối cảnh đó, việc thực hiện Dự án này sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.


TS. Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng việc thực hiện Dự án là hết sức cần thiết, kết quả của Dự án có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc hoạch định chính sách về cán bộ công chức cấp xã, nhất là trong bối cảnh hiện nay, phải sửa một số văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng thực tiễn về đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Dự án có mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng, phương pháp nghiên cứu, điều tra rõ ràng, hợp lý.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, Dự án thực hiện khối lượng công việc lớn, các sản phẩm của Dự án đầy đủ, khoa học, thể hiện sự nghiêm túc, công phu trong quá trình nghiên cứu. Các mục tiêu và yêu cầu cơ bản đặt ra đã được thực hiện thành công. Dự án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã bao gồm: đặc điểm các chức danh vị trí, vai trò của cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố tác động ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Đặc biệt đã phân tích và chỉ rõ sự khác biệt giữa chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và chất lượng cán bộ công chức. Thông qua điều tra, khảo sát một cách khá công phu với những số liệu, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, Dự án đã tập trung làm rõ thực trạng hệ thống pháp luật về cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thực trạng số lượng chất lượng cơ cấu của đội ngũ này đồng thời chỉ ra được những hạn chế bất cập cần khắc phục, đặc biệt là những vấn đề cần rút ra khi thực hiện mục tiêu nâng cao đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Trên cơ sở đó, Dự án đã đề xuất được những định hướng cơ bản cũng như giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Các giải pháp đề xuất đảm bảo tính khoa học, toàn diện, khả thi. Một số đề xuất mang tính đột phá có giá trị thực tiễn cao. Nhìn chung, các sản phẩm của Dự án thực sự là những tài liệu tham khảo, tra cứu bổ ích, thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách về cán bộ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: Cần phân biệt rõ giữa chất lượng cán bộ công chức và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách, sử dụng tiêu chí này như thế nào khi đánh giá cán bộ công chức; nên đánh giá pháp luật về cán bộ công chức cấp xã theo từng loại đối tượng để kiến nghị đề xuất cụ thể đối với từng đối tượng… Các giải pháp đưa ra đã có tính toàn diện khả thi, nhưng cần cụ thể chi tiết hơn một số giải pháp như: Cần nêu cụ thể lộ trình sửa đổi bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.


PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn đề nghị Chủ nhiệm Dự án, Nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án; sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện cần công bố trên trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Bộ Nội vụ nhằm xã hội hóa kết quả của Dự án.

Kết quả: Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

Kim Liên


Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện