Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.555.919

Khách Online : 39

Nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”

14:47 13/03/2017 | Lượt xem : 5852

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5852

  Ngày 10/3/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, lãnh đạo và các viên chức của Viện.


TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý viên chức trình bày kết quả thực hiện Dự án

Tại Buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý viên chức, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, việc tiến hành nghiên cứu Dự án là cần thiết. Bởi khoa học và công nghệ ngày càng giữ vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta; hơn nữa để chủ động và làm chủ sự phát triển khoa học và công nghệ thì vai trò và sứ mệnh thuộc về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ; thực tế cho thấy đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ của nước ta đã có những sự phát triển đáng kể nhưng còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; cùng với đó chủ trương của Đảng và Nhà nước đang rất coi trọng xây dựng đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ.

Mục tiêu của Dự án là đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, Nhóm nghiên cứu Dự án đã thực hiện các nhiệm vụ: rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ; khái quát một số vấn đề lý luận chung về đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ; đồng thời tổ chức thu thập, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về quản lý nhân lực trong các tổ chức khoa học và công nghệ; tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta, qua đó phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với viên chức khoa học và công nghệ; khảo sát thực trạng cơ chế, chính sách quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay, qua đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và xác định nguyên nhân của những bất cập trong cơ chế, chính sách và thực tế quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm, mục tiêu và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ ở nước ta trong thời gian tới.


TS. Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng việc thực hiện Dự án là hết sức cần thiết, kết quả của Dự án có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng tốt, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chính sách nhằm phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Dự án có mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng, phương pháp nghiên cứu, điều tra rõ ràng, hợp lý.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, Dự án thực hiện khối lượng công việc lớn, các sản phẩm của Dự án là đầy đủ, khoa học, thể hiện sự nghiêm túc, công phu trong quá trình nghiên cứu. Các mục tiêu và yêu cầu cơ bản đặt ra đã được thực hiện thành công. Dự án đã hệ thống hóa và rút ra những đánh giá, nhận xét về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đội ngũ viên chức và công nghệ do các cơ quan có thẩm quyền các cấp ban hành, bao gồm: Tuyển dụng và sử dụng, xác định vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật, cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, phân cấp quản lý viên chức khoa học và công nghệ… Thông qua điều tra, khảo sát một cách khá công phu với những số liệu, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục, Dự án đã tập trung làm rõ thực trạng và công tác quản lý đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ.

Hội đồng cũng cho rằng các kiến nghị, đề xuất của Nhóm nghiên cứu là cách làm khoa học, hợp lý, trong đó các giải pháp Dự án đưa ra đều thiết thực và có tính khả thi nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Nhìn chung, các sản phẩm của Dự án thực sự là những tài liệu tham khảo, tra cứu bổ ích, thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng viên chức khoa học và công nghệ.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: sản phẩm của Dự án cần có thêm Báo cáo Hành chính thể hiện tiến trình thực hiện của Dự án để người đọc tiện theo dõi. Nhóm nghiên cứu cần hệ thống hóa những rào cản phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay, từ đó có những lựa chọn ưu tiên trong đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này. Kết quả nghiên cứu của Dự án cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa giáo dục và đào tạo với phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ. Một số nhận định nêu ra trong Báo cáo tổng hợp Dự án cần cân nhắc thêm; đồng thời cần rà soát lại phần đề xuất, kiến nghị tránh mâu thuẫn; nội dung kiến nghị, đề xuất của cơ quan chủ trì Dự án cần gia công thêm. 


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Chủ nhiệm Dự án, Nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án; sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện cần công bố trên trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Bộ Nội vụ nhằm xã hội hóa kết quả của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Tốt.

Nguyễn Trang


Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện