Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.556.037

Khách Online : 46

Nghiệm thu Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt động về hội”

12:12 10/01/2022 | Lượt xem : 2209

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2209

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt động về hội” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do.TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

 

TS. Thang Văn Phúc Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Hà Quang Trường, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt cho Nhóm điều tra trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Dự án. Theo Nhóm điều tra, đội ngũ các tổ chức hội, hiệp hội ở nước ta đã phát triển mạnh về số lượng, với khoảng 550 hội hoạt động ở tầm cả nước và 67.630 hội địa phương, có quy mô tổ chức, phạm vi, phương thức và hiệu quả hoạt động đa dạng, có vai trò ngày càng rõ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tuy nhiên, thông tin về tình hình thực tế của các hội hiện nay rất manh mún và không được cập nhật, không đáp ứng được yêu cầu về nhiều mặt. Chính vì vậy, việc thực hiện dự án Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt động về hội là rất cần thiết và có ý nghĩa lớn về thực tiễn, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và giúp tìm ra các biện pháp hỗ trợ các hội hoạt động hiệu quả hơn.

TS. Hà Quang Trường thay mặt Nhóm điều tra trình bày tóm tắt kết quả triển khai và thực hiện Dự án

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Nhóm điều tra đã xây dựng phần mềm thu thập thông tin trực tuyến, phiếu khảo sát về tổ chức và hoạt động của hội, phiếu điều tra xã hội học về tổ chức và hoạt động của hội; thiết kế các biểu bảng phân tích, thống kê về tổ chức và hoạt động của hội hoạt động trên cả nước. Nhóm điều tra đã tiến hành điều tra thí điểm 15 hội có trụ sở tại Hà Nội và điều tra chính thức 538 hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc thuộc các lĩnh vực do 19 Bộ, ngành quản lý. Đồng thời, Nhóm điều tra đã gửi phiếu tham vấn tới các hội viên, người tham gia vào các tổ chức, thành viên của hội và nhân viên văn phòng của 553 hội có phạm vi hoạt động trong cả nước để tìm hiểu ý kiến đánh giá về 6 vấn đề (các hoạt động thực hiện chức năng của hội; sự quan tâm của hội viên tới các hoạt động của hội và người đứng đầu tổ chức hội; về tổ chức bộ máy và nhân sự văn phòng của hội; việc thực hiện nguyên tắc của hội; tình trạng hành chính hóa tổ chức và hoạt động của hội; những khó khăn trong hoạt động của hội hiện nay). Bên cạnh đó, Nhóm khảo sát đã tiến hành tổng hợp, xử lý phiếu khảo sát, điều tra thành các số liệu thống kê, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội, chỉ ra những điểm tích cực, những mặt còn hạn chế, đánh giá tổng hợp các ý kiến về phương hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Ngoài ra, Nhóm điều tra đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội để tạo điều kiện phát huy vai trò, vị thế, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hội, đề tài đã có phần tổng hợp đánh giá chung về thực trạng tổ chức, hoạt động của hội và việc hình thành cơ sở dữ liệu về hội.

TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phản biện kết quả Dự án

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm điều tra đã chú ý đến việc đánh giá chất lượng hiệu quả và giá trị thực tế những hoạt động của các tổ chức hội trong việc phục vụ hội viên và đóng góp cho sự phát triển đất nước, song vẫn còn ở mức độ khá thấp, chưa cho phép so sánh hiệu quả hoạt động giữa các hội và xác định hướng cải thiện chất lượng hoạt động cho từng hội. Bên cạnh đó, các câu hỏi điều tra còn chưa sâu, chưa có hệ thống; chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hội. Đồng thời, Nhóm điều tra cũng chưa có nội dung hỏi ý kiến của các Hội về quản lý nhà nước đối với hội, nguyện vọng của các hội về việc ban hành Luật về Hội và Luật về Hợp tác công tư như phương thức phát huy vai trò chủ động, tác động đến quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và góp phần giải quyết tài chính cho các Hội. Ngoài ra, Nhóm điều tra cần tổng kết kinh nghiệm về phương thức điều tra để giúp các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về Hội tại địa phương mình. Mặt khác, sau khi số hóa và thiết lập cơ sở dữ liệu về Hội, Nhóm điều tra cần kiến nghị đưa yêu cầu các hội định kỳ cập nhật thông tin vào Cơ sở Dữ liệu như nghĩa vụ hành chính pháp quy của tổ chức, tránh việc phải tiến hành điều tra trong tương lai.

TS. Chu Văn Thành, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ phản biện kết quả Dự án

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS.Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng cho rằng Nhóm thực hiện điều tra, khảo sát đã thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Nhóm thực hiện cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Dự án.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (08/11/2022)

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 4 (2005 - 2015)”  thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Đinh Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/1108202201.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện