Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.658.896

Khách Online : 22

Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học số 01/2021

12:56 19/03/2021 | Lượt xem : 434

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 434
Bản tin Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát hành theo quý tại Website của Viện

Mục lục:

  1. Giới thiệu kết quả nghiên cứu

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực”.

- Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay”.

  1. Nghiên cứu trao đổi 

    - Chủ trương chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện ở Việt Nam hiện nay. ThS. Trần Thị Ngọc Khuyên, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

    - Một số vấn đề về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, ThS. Lê Thị Kim Liên, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Tải file